Efter Parisattackerna

Tankarna har varit många hos många efter de fruktansvärda händelserna i Paris. Någon beskrev det som Europas eget 11 September, och en helt felaktig beskrivning är det nog inte.

Först kom givetvis fördömandena, sorgen och oron. En liten klick var förstås där för att påpeka för folk som bytte färg på sin profilbild att de inte bryr sig tillräckligt mycket om tillräckligt mycket. Det är märkligt det där, hur vissa alltid tycks vilja se till så vanligt folk aldrig får en känsla av att de räcker till – någonsin. Men bortsett från detta var förtvivlan unison.

I släptåg kom också den debatt som alltid uppstår när det sker islamistiskt motiverade terrordåd: hur representativ är den här terrorn för islam? Vad är äkta islam respektive falsk islam? Det är ju rimligtvis en fråga bäst besvaras av de som är muslimer – det är inte jag. Men i grund och botten måste det väl ändå kunna sägas att radikal islam naturligtvis inte representerar all islam. Men likväl är det bara att konstatera att islam har problem med radikal islamism.

Jag har flera gånger funderat på att skriva en text om allt detta. Men det är svårt att veta var man ska börja – och hur man ska tänka. Jag vill väl i alla fall hävda att situationen i Mellanöstern överskuggas av tre centrala beståndsdelar:

1. De många och brutala inbördeskonflikterna, mellan olika etniska grupper och islamiska inriktningar. Många av dem har på olika sätt, både historiskt och realtid, varit understödda av väst som lämnat ett vakuum för islamister att fylla. Här slutar stora delar av vänstern sitt resonemang, men det räcker inte hela vägen som förklaringsmodell. Varför attackerades då inte en amerikansk militäranläggning istället för vanliga fransmän? Som skrivits tidigare: Muslimer i väst är uppenbart en knappt tolererad och exploaterad minoritet (svarta afrikaner är detta i än högre utsträckning och ändå sysslar de inte oftast inte med organiserade bombattentat och mord, osv). Poängen är inte att resonera om oförrätterna som sporrar terrorhandlingar är sanna eller ej. Poängen är det politiskt-ideologiska projektet radikal islamism som växer fram inte enbart är en reaktion mot väst, utan det är en självständig politisk ideologi som givetvis påverkar muslimer syn på samhällsvision och problemlösningar.

2. Motståndet mot sekularisering. Sekulariseringstanken är svag i stora delar av Mellanöstern, och stödet för ett samhälle där religionen inte är en central del av samhällsbyggnaden är litet. Sedan går förstås åsikterna isär i fråga om tolkning och tillämpning. Men det grundläggande stödet för ett sekulärt samhälle saknas i all väsentlig mening.

3. Var är reformationen av Islam? Precis som Kristendomen som världsreligion gått igenom en reformation där den konventionella inriktningen i stora drag anpassades till den västerländska demokratin, så behöver även Islam gå igenom en sådan process. De gängse tolkningarna av islam som trots allt dominerar i Mellanöstern – och då menar jag inte bara de mest radikala islamistiska om krigföring med väst – är i dagsläget svåra att förena med en liberal demokratisk modell.

Jag vill bestämt hävda att dessa saker är ett måste att ha med sig i när en bra vänsteranalys ska göras. Men var är då själva analysen? Ja, den är svårare att göra. Jag har noterat att Slavoj Zizek gör ett försök i In These Times – och han gör det riktigt bra. Han må vara en lite märklig filosof som oftast skriver lite för långt, men han har också ofta extremt värdefulla poänger – särskilt i de här frågorna. Jag tycker alla ska ta sig lite tid och läsa den. Zizek får helt enkelt ta vid där mitt blogginlägg nu slutar. Du hittar hans text här.

M styr i migrationspolitiken egentligen?

Nu ska Sverige införa tillfälliga gränskontroller. Utan att beröra sakfrågan närmare så konstaterar jag att det nästan blir pinsamt hur flagrant denna regering svansar efter Moderaterna i migrationsfrågorna just nu.

Varenda konkret migrationspolitiskt förslag som tillämpas i dagsläget har först lagts av Moderaterna: Tillfälliga uppehållstillstånd, avskaffad dagersättning för de som fått asylavslag, fler RUT-jobb, begränsad föräldrapenning, svårare att få försörjningsstöd och nu gränskontroller för att nämna några. Allihopa har först rutinmässigt avfärdats av regeringsföreträdare, bara för att en kort period senare mer eller mindre generat ändå genomföras. Och som vanligt är det inrikesminister Anders Ygeman som får styra upp även denna fråga.

Tankar om Vänsterpartiets socialistiska strategi

Jag har läst och reflekterat över programkommissionens förslag till socialistisk strategi/strategiska huvudlinjer med anledning av den motion som bifölls på Vänsterpartiets senaste kongress om att ta fram en socialistisk strategi för 2010-talet. Här kommer några synpunkter från mig – och ja, jag är medveten att denna text främst berör oss som är medlemmar i Vänsterpartiet:

1. Skilj på strategi och att allmänt redogöra för sina åsikter. En strategi är ett mönster i en ström av ett stort antal politiska beslut och prioriteringar: Ett vägval, en riktningsbestämning, med konsekvenser att ett vägval innebär att andra vägval har uteslutits. Konkret bör tanken med en socialistisk strategi vara att den ska kunna användas av partiet i ett mellanlångt perspektiv, ca 5-10 år.

Jag upplever att programkommisionens utkast har ett helt annat upplägg, där man snarare sammanfattat så mycket som möjligt av partiprogrammet. Det har också bidragit till att utkastet har blivit på tok för långt, utan att egentligen säga särskilt mycket. Jag tycker tyvärr inte det kan sägas vara till någon väsentlig hjälp när partiet ska orientera sig i samtiden.

2. Jag tänker mig att en socialistisk strategi för de kommande 5-10 åren rimligtvis bör i dagsläget särskilt beröra följande tre politiska områden:

a) Folkliga, breda och realistiska välfärdsreformer. Vänsterpartiet behöver hitta breda välfärdsreformer som är genomarbetade och genomförbara även på kort till medellång sikt. En sådan är kanske inte nödvändigtvis 6 timmars arbetsdag – utan kanske snarare andra sätt att försöka korta normalarbetstiden, exempelvis driva 3-3-scheman i kommuner och landsting? Mer fokus kring facklig-politiska krav för att stärka arbetsrätten och jämna ut spelplanen på arbetsmarknaden till arbetets fördel? Ett statligt bostadsprogram, likt miljonprogrammet för att konkret åtgärda den alarmerande bostadsbristen? Eller damma av vårt krav från 2006 om 200 000 fler anställda inom skola, vård och omsorg?

b) Vikten av klassammanhållning. All möjlighet till klassorganisering bygger i någon mån på nationell sammanhållning. En icke-etniskt grundad nationell gemenskap med de människor man delar land med – en känsla av gemensamt ansvar och samhörighet – är inte bara positivt, utan rentav avgörande, för välfärdsstatens funktion och alla projekt därutöver. Alla människor i Sverige har sina personliga kulturella preferenser, men en modern vänster inser också vikten av ett samhälle med en gemensam kulturell referensram. Annars är det svårt att bygga en bred klassammanhållningen genom hela samhället.

c) Nationell självständighet. Frågor som berör den nationella självständigheten spänner över allt fler viktiga samhällsområden och får allt större betydelse när kapitalismen blivit global och allt fler politiska frågor på olika sätt outsourcas till EU, FN eller NATO. Människors känsla av att politiken är maktlös förstärks när beslut om gränsbevakning, migrationspolitik eller arbetsmarknaden inte längre tas av de människor som bor i landet. Det nationella självbestämmandet blir därför en förutsättning för en progressiv samhällsutveckling. Således också en viktig prinicip 2000-talets vänstern bör betona tydligare än idag.

3. I en socialistisk strategi bör rimligtvis den socialistiska klassanalysen vara det analysverktyg som används. Många frågor som i utkastet tas upp under diverse underkategorier kan oftast lika gärna härledas till klassförtryck. Och de frågor som trots allt inte går att koppla till klass är det tveksamt om de hör hemma i ett socialistiskt strategidokument. Poängen med en klassanalys är både att den rent intellektuellt är ett överlägset analysverktyg och att den ger oss ett politiskt subjekt – folkflertalet – som behövs för att flytta fram arbetarklassens positioner.

Ta exempelvis de allt mer frekventa skrivningarna om antirasism som letat sig in i diverse dokument. Rasism finns förstås i alla länder, även i Sverige. Men den individuella, och i vissa avseenden strukturella rasismen, bör inte tillskrivas större betydelse än vad den har i realiteten. Att vänsterifrån ständigt lägga tonvikten på rasismens betydelse för samhälleliga missförhållanden riskerar att skymma klassfrågan på ett destruktivt sätt. Rent konkret är det ju sällan “den strukturella rasismen” eller “rasistiska föreställningar och normer” som primärt ska bekämpas utan snarare materiellt grundade missförhållanden: Trångboddhet, arbetslöshet, låg utbildningsnivå, kriminalitet, låga löner och så vidare.

Jag tänker på de människor som statistiskt löper allra största risk att på grund av sina föräldrars ursprung och sin egen hudfärg drabbas av rasism: De som bor och lever i invandrartäta storstadsförorter. Den rasism som dessa människor ibland stöter på blir ytterligare ett hån i en underpriviligerad situation. Men situationen för människorna i fattiga stockholmsförorter skulle i princip bestå även om rasismen försvann, eftersom de lider under ett traditionellt klassförtryck. De är grovt sagt fattiga, arbetslösa, saknar rätt sociala nätverk och de kan i många fall se fram emot ett liv som väsentligt skiljer sig i negativ mening ifrån det som människor i högre samhällsklasser lever.

Det finns mycket litet politiskt värde att vänsterifrån måla upp att deras livssituation primärt beror på rasistiska vanföreställningar. En stringent vänsterpolitik ska tvärt om i praktiken erbjuda samma politik till invandrare i marginaliserade förorter som till sverigedemokratiska väljare.

Om Stefan Lövfen vågade vara sig själv

Att våga vara sig själv hjälper dig att våga göra saker du vill, och att säga ja och nej till saker. Så står det på UMOs hemsida – och säkert på varje ungdomsmottagning och hos varje skolsköterska i hela Sverige. I alla fall dem som inte blivit nedlagda ännu.

Jag tror det samma är sant i politiken. Ibland undrar jag om statsminister Stefan Löfven vågar vara sig själv. Det känns som att den socialdemokratiska fackbasen som stod för kärnkraftens betydelse för en pålitlig energiförsörjning, som sade nej till “jämställdhetspotter” till förmån för generella låglönesatsningar och ville ha strängt reglerad arbetskraftsinvandring – har svårt att vara sig själv just nu.

Jag kan urskilja tre omständigheter som särskilt kännetecknar detta:

1. Stefan Lövfens regering är historiskt svag. Och det är inte bara för att den har en borgerlig majoritet emot sig, utan för att Socialdemokraterna faktiskt inte får ihop det. Besattheten av att envist regera vidare med Miljöpartiet är ett tecken på detta, trots att det vore så mycket enklare att göra upp i nyckelfrågor om migration, energi och försvaret utan de gröna.

2. Svagt verkar också Löfvens grepp om partiet vara. Att SSU-ordföranden och andra ledande socialdemokrater tillåter sig att samma dag som regeringen gör upp med Allianspartierna om tillfälliga uppehållstillstånd, gå ut i Aftonbladet debatt och fördöma just tillfälliga uppehållstillstånd i skarpa ordalag är anmärkningsvärt. Sedan dess har dessutom studentförbundet och ungdomsförbundet fortsatt protestera mot överenskommelsen med uttalanden som ”det är inte Socialdemokratisk politik, SSU kommer motsätta sig överenskommelsen och verka för att den upphävs”. Det har inte hänt förut.

Nu kommer kanske någon socialdemokrat skriva mig på näsan om bredden som finns inom S och att jag missförstått hela den “socialdemokratiska kompromissen”. Det må så vara. Utan att beröra själva sakfrågan så hade detta förhållningssätt varit fullständigt omöjligt under Göran Persson. Eller Stefan Löfvens egna förebild, Ingvar Carlsson.

3. Något annat som är värt att notera är hur de egna kommunalråden tycks väga lättare än luft i Löfvens regeringskansli. Tidigare socialdemokratiska regeringar har alltid haft en grundläggande respekt för partivännerna som ska få samhälle och välfärd att gå ihop ute i kommunerna. Visst, Socialdemokraterna har kört hårt med de egna kommunalråden förr – inte minst under 90-talskrisen. Men då fanns det ju något att ta ifrån, det gör det knappt i kommunerna längre. Önskelistorna fortsätter komma i oförminskad takt samtidigt som staten tar en springnota på kostnaderna utan att berätta vad som ska prioriteras bort. Att de egna kommunalråden nu öppet ryter ifrån och vill ha mer av traditionell socialdemokratisk regeringspolitik – i alla frågor – nonchaleras och verkar gå Stefan Löfven och regeringen helt obemärkt förbi.

Jag har en längre tid funderat på varför Löfven håller den här linjen. Kanske har det att göra med politikens professionalisering. Hur många av Stefan Löfvens närmaste medarbetare har arbetat med ett vanligt jobb på en vanlig arbetsplats? Hur många av dem kan peka på sin hemstad och säga ”här är basen”? Hur stor del har format sina politiska åsikter utifrån ett eget liv snarare än genom sin examen i statsvetenskap?

Det är nästan symptomatiskt att huvudkritiken i de socialdemokratiska leden mot migrationsöverenskommelsen inte handlar om exempelvis att statliga pengar riktas till företag utan kollektivavtal utan om de temporära uppehållstillstånden (något som var okontroversiell socialdemokratisk regeringspraktik fram till 1984).

Det är inte otänkbart att det är just Stefan Löfvens omgivning som försatt honom i tredje vägens socialdemokrati djävulssnara: Den moderna liberala synen på ekonomi och reformer kombineras med en minst lika liberal syn i de migrationspolitiska frågorna, klassdimensionen i miljöpolitiken och huruvida man anses representera breda grupper “vanligt folk” eller bara värna socialt utsatta.

Den traditionella socialdemokratin med utgångspunkt i strävan efter någon sorts nationell stabilitet och måttlig (men rättvis) fördelningspolitik är svag och tyst sedan länge. Den verkar allt mer ha ersatts inte bara av en liberal ekonomiskpolitisk analys, utan av en liberal politisk analys överlag vars fokus tycks vara att förhålla sig till samhällets kulturella skikt snarare än samhällsproblem och hur de upplevs ute i landet. Helt förvånad över detta är jag inte. Den här utvecklingen har gjort stora avtryck vänster om Socialdemokraterna också. Det märkliga snarare att Socialdemokraterna tycks ägna sig åt detta med just Löfven som partiledare. Det finns definitivt skäl att fråga sig om Stefan Löfven vågar vara sig själv.

Vem är det som styr egentligen?

Regeringen har tagit initiativ till att modernisera kommunallagen. Det råkade faktiskt bli så att Umeå Kommun var en av de tillfråga remissinstanserna inför lagändringen denna gång. Vi i Vänsterpartiet hade ett antal tillägg till kommunens remissvar, men eftersom de röstades ned på måndagens fullmäktige har vi istället skickat in dem på egen hand.

En central del i förslaget till ny kommunallag är öppningen för försöksverksamhet med majoritetsstyre: i praktiken att majoriteten tillsätter samtliga poster i en kommunstyrelse, lite som på riksdagsnivå alltså. Just denna fråga med majoritetsstyre har ju varit uppe i till diskussion under längre tid och naturligtvis finns det värdefulla poänger med att ha tydliga majoritetsförhållanden ute i kommunerna.

Samtidigt riskerar det att ställa den politiska oppositionen utanför stora delar av den politiska processen. Oppositionen går helt enkelt miste om möjligheten till insyn och information på lika villkor: riskerna är överhängande att partierna inte får samma tillgång till underlag, föredragningar från tjänstemän osv. Antalet tjänstemän lär väl dessutom öka med anledning av de dubbla uppdragen. Med andra ord: riskerna för att kostnaderna för den kommunala byråkratin ökar samtidigt som demokratin försvagas är stora.

För att säkra tydliga majoriteter borde utredningen istället titta mer på frågan utifrån att nuvarande system öppnar upp för samarbeten utan politiskt innehåll – endast i syfte att utestänga andra partier från det proportionerliga inflytandet som de har fått i kraft valresultatet. Dessa kommunala minoritetsstyren tar sig exempelvis uttryck i min egen kommun här i Umeå.

I Umeå Kommun bildade sju partier (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och ett lokalt parti kallat ”Arbetarpartiet”) en kartellbildning för att fördela platser i styrelser och nämnder mellan sig efter senaste valet. Trots att dessa sju partier i praktiken ingår i majoritetskonstellationen så anser åtminstone fem av partierna att de inte alls utgör något majoritetsunderlag – och anser sig därför ha rätt att lägga beslag på både majoritets- och oppositionsuppdrag. Vad kallas den här formen av demokrati? Är den rimlig? När jag tar upp detta är det inte för att göra politiska poäng, även Vänsterpartiet har både deltagit och deltar i sådana här konstellationer runt om i landet. Men frågan är ju om inte den här typen av uppgörelser bör försöka förhindras i lagstiftningen utan de negativa effekter som ett rent majoritetsstyre riskerar att få.

Man blir ju förbannad

Jag blir så förbannad på att även denna regering aviserar att pensionsåldern ska höjas. Eftersom vanligt folk nu för tiden har mage att inte trilla av pinnen direkt efter arbetslivets slut, så ska det inte vägas upp med med att exempelvis fler unga får ett jobb eller att de som sitter på pengarna släpper till – utan nu ska alltså folk som knegat hela livet, jobba ännu längre!

Nu får det väl ändå vara slut på vansinnet. När skatterna ska sänkas för 150 miljarder finns alltid pengar. När storbankerna avlönar sina styrelseproffs och VD:ar har man alltid råd. Och att arbetare jobbar ihop miljarder kronor man bara får se en bråkdel av på lönebeskedet går alldeles utmärkt. Men att vanligt folk ska få göra något annat här i livet än att jobba ihjäl sig – nä, det går minsann inte för sig.

Det här är ren klasslagstiftning. Jurister, ekonomer och andra pappersvändare kommer förstås ha råd att gå i pension precis när dem vill ändå. Men metallarbetaren, undersköterskan och alla andra vanliga människor som bär det här landet ska tvingas jobba ännu längre upp i åren för att få ut några kronor i pension. Allt detta bara för att det ska slippa omfördelas några pengar. Nä, det är ju så man får kräksmak i munnen.

Inga genvägar i bostadspolitiken

Den här bilden från Boverkets rapport säger ju egentligen allt. Varför byggs det för lite bostäder (särskilt hyresrätter) i Sverige?

hyresrätterJo, därför att staten i början av 90-talet lade ned bostadspolitiken. Istället övergick man till en marknadsbaserad modell där man skulle ”skapa incitament” för privata företag att bygga. Det kan man i efterhand konstatera att det inte blivit sådär jättebra. 

Det må ha sparat statskassa några kronor. Men bostadspolitik är som mycket annat här i samhället: man får det man betalar för. Det finns inga genvägar i bostadspolitiken. Vill man mota tillbaka bostadsbristen och samtidigt behålla det svenska systemet med reglerad hyressättning utifrån bruksvärdesprincipen finns bara en lösning: att staten lägger pengar på att bygga bostäder.