Skit i orden

Det finns en övertro på det politiskt korrekta språket. Naturligtvis ska människor inte gå omkring och förolämpa varandra. Men lika provocerande som total oängslighet och respektlöshet är också den nya kulturen av överdriven politiskt korrekthet.

Den slovenske populärfilosofen Slavoj Zizek fick en gång frågan i the Guardian om hur vi bör bekämpa reaktionär rasism. ”Med progressiv rasism”, svarade Zizek. Inte bokstavligt menat förstås. Så gott som alla människor förstår ju att stötande skämt kan vara extremt kränkande och nedsättande. Vad det handlar om är istället att etablera en social miljö där lite framfusig humor i grunden inte skapar avstånd utan närhet. Som det redan gör i många fikarum, med andra ord.

Jag tänker på det jag hört om forna Jugoslavien: det var inte ovanligt att kroater, serber eller bosnier som träffades berättade fräckisar om varandra. Om varandra alltså, inte mot varandra. Ibland tävlades det rent av om vilka som kunde berätta den grövsta vitsen om sig själva. Inte med dunkla motiv och på ett obscent vis, utan på ett sådant sätt att det blev en brobyggare kring olikheter ingen människa kan påverka: sitt ursprung. Det sägs att det första som försvann under 80 och 90-talets etniska spänningar, var just denna typ av avväpnande humor människor emellan.

Jag är förstås ingen okänslig idiot. Det finns inget progressivt i sig att förödmjuka varandra med nedvärderande humor. Mitt resonemang handlar inte ens om humor i sig, utan skapandet av en social miljö som gör det möjligt för olika människor att mötas på riktigt och finna likheter bortom politiskt korrekt återhållsamhet. Människor behöver denna närhet med varandra för att kunna hitta sig själva i varandra.

Mina bästa vänner när jag bodde i USA blev inte de som artigt småpratade om IKEA, svensk kultur och klistrade på ett politiskt korrekt intresse för svensk humanism. Utan de som bad om ett ”dirty joke about you Swedes” – och berättade ett tillbaka.

Visst, politisk korrekthet är bättre än öppen rasism eller vad annat som ligger nära till hands att med rätta avvisa. Men det finns goda skäl att fråga sig om dagens omåttligt ängsliga förhållningssätt verkligen har fungerat eller bara blivit en pådyvlad självdisciplin som tar klassen längre ifrån varandra? Mycket tyder på att kampen mot orden som intensivt förts i överbyggnaden de senaste åren har – om inte rent av skapat mer friktion på golvet – åtminstone skapat en miljö där friktionen växer. Att någon håller inne ett skämt med tjuvnyp om invandrare eller homosexuella gör heller inte rasismen eller homofobin mindre, bara mer behärskad och subtil.

Min poäng är inte att vi nu i klassammanhållningens namn ska dra osmakliga skämt och såra varandra. Inte alls. Men ett samhälle där människor helt avstår från att provocera eller driva med varandra av rädsla för att kränka någon blir ett samhälle som förr eller senare exploderar inombords. Så låt oss undvika att förstora faran i den inte helt rumsrena humorn: den har avväpnat långt fler än den har beväpnat.

Brexit och vägen framåt

Jag är så gott som odelat positiv till resultatet i fredagens folkomröstning i Storbritannien. Jag tycker om det utifrån två grundsatser:

1. Det stärker det nationella självbestämmandet i Storbritannien. Inom nationalstatens ramar har arbetarklassen i olika länder tillkämpat sig demokratiskt inflytande och flyttat fram sina positioner. Nationalstaten är den institution som åtnjuter störst folklig legitimitet. Det är den nivå där klasskampen generellt har varit som mest framgångsrik för arbetarrörelsen och där uppnådda framgångar har blivit mest varaktiga. Det är inte konstigt att storkapitalet försöker klättra ur nationsramarna och ut i globaliseringen, just för att kunna trycka tillbaka arbetarrörelsens framsteg i sina hemländer. Idag är det helt enkelt i nationalstaten det folkliga inflytandet ligger.

2. Överstatligheten – den grund EU vilar på – är principiellt felaktigt. Ståndpunkten att varje folk är tillräckligt bra för att styra sig själva, och ska ha möjlighet att forma sin egen framtid fria från andra staters överhöghet är en ide som historiskt åtnjutit stöd från socialister. Mellanstatligt samarbete blir förstås inte automatiskt alltid en enkel sak. Men det förblir min uppfattning att samarbete blir bäst när det bygger på ömsesidighet och folklig legitimitet. Ett icke-komplett, mellanstatligt och ömsesidigt, europeiskt samarbete är bättre än ett allomfattande, på tvång och överstatligt grundat sådant.

Därför är jag så nöjd med fredagens folkomröstningsresultat i Storbritannien: Det ger tillbaka Storbritannien mer nationellt självbestämmande och det försvagar det överstatliga nyliberala projektet EU. Det är visserligen inte ett ensidigt progressivt nej till EU som britterna har uttalat, men man ska inte för det förkasta eller se ner på deras ställningstagande för det. Det är återigen landsbygden och arbetarna som säger ifrån. Inte minst utifrån frågor som arbetarrörelsen egentligen ska kunna hantera: överstatlighet, migration och folkets makt över det egna landets samhällsutveckling.

Jag blir förvånad över hur vissa vänsterröster rent av nästan beklagar ett brittiskt EU-utträde. När nu den fria rörligheten slutligen provocerade britterna ut ur EU så verkar vi plötsligt anpassat vår linje om Brittiskt EU-utträde utifrån detta. Högerpopulisterna födde frågan om EU-utträde i Storbritannien, därför måste vi ogilla den. Jag önskar istället mer reflektion kring vårt eget misslyckande i att arbetarväljarna måste vända sig till högerpopulismen för att få stöd i de här frågorna från första början.

När vänstern uttalar sig i EU-frågan hanterar vi exempelvis en gemensam arbetsmarknad och den fria rörligheten som om det vore en självklarhet. Men är det en självklarhet egentligen? Rimligtvis måste friheten för rörlighet av arbetskraft och kapital bedömas efter hur de påverkar styrkeförhållandena i den nationella klasskampen. Facit efter drygt 20 års medlemskap är knappast att den fria rörligheten har bidragit till att stärka arbetstagarna. Detta märks naturligtvis extra tydligt bland traditionella klassväljare för Labourpartiet som i övervägande antal röstade för att lämna EU. Det visar dessvärre att den brittiska vänstern uppenbarligen inte känner sina väljares klassintressen lika bra som högern gör.

Dessutom är den nyfunna tveksamheten kring ett EU-utträde en linje som går i sällan skådad otakt med opinionen. När det fanns stöd för att gå med i EU på 90-talet, ja då var vi med rätta emot ett svenskt EU-medlemskap. Men när det nu börjar växa en opinion för att avsäga oss EU-medlemskapet: då ska vi plötsligt börja ompröva tidigare ställningstaganden som vi i retrospektiv fått rätt i, positionera oss tveksamma till ett utträde och närma oss en linje om EU-reformation istället. För mig är det ett obegripligt självplågeri där man förhåller sig till helt fel referenspunkter i det politiska samtalet.

Hela poängen med arbetarrörelsens alla politiska projekt har ju varit att samla vanliga människor bakom minsta gemensamma nämnare. Då har inte det centrala varit att precis alla landat i sin slutats utifrån de mest politiskt korrekta resonemangen. Utan det viktiga är var man landat. Däri ligger organiseringspotentialen. I det fackliga arbetet är detta själva grunden för att kunna samla olika människor med gemensamma klassintressen överhuvudtaget. Det bör det också vara när arbetarrörelsen plockar upp handsken, formulerar och uttalar principerna för ett progressivt EU-motstånd: Mot överstatlighet och för mellanstatligt samarbete byggt på ömsesidighet på lika villkor. Rätten för varje folk att få styra sig själva. Med en tydlig klasslinje i sakpolitiken där arbetarklassens intressen som röd tråd.

Gärna 6 timmars arbetsdag – men kanske först en kollega till?

Denna text publicerades ursprungligen i Vänsterpartiet Umeås tidning ”Nejlikan”. Ursprungspubliceringen finns att läsa här. 

Vi vill uppenbarligen ha sex. Kravet på sex timmars arbetsdag är något som tar allt större plats i Vänsterpartiets politiska dokument. Från att ha varit en mer långsiktig politisk vision, har det kommit att bli en politisk reform som vårt parti ska göra dagspolitik av. På kongressen fick partistyrelsens förslag om hur arbetstidsförkortning ska komma in i dagspolitiken avslag – nu får arbetet börja om med nya förutsättningar: Kongressen beslutade att sex timmars arbetsdag ska ta plats som valfråga och införas snarast, och det utan att det ska påverka löneutrymmet.

Kongressens beslut är givetvis partiets beslut. Men det finns också goda skäl att fundera på om det är strategiskt riktigt att trycka på för sextimmarsdagen så intensivt från politiskt håll. I dagens läge riskerar sex timmars arbetsdag att bli mycket dyr politisk reform som tränger undan nödvändiga investeringar i offentlig sektor. Det som framför allt behövs på de flesta arbetsplatser är inte i första hand att få gå hem två timmar tidigare, utan snarare en arbetskompis till för att minska underbemanning och stress på jobbet.

Vänsterpartiet har i många kommuner under många år arbetat för att ta fram goda exempel på projekt med förkortad arbetsdag. Bara här i Umeå kommun och i Västerbottens läns landsting har vi varit drivande i de projekt som görs för att korta arbetstiden till sex timmar om dagen. Otaliga projekt med kortad arbetstid har genomförts runt om i kommunerna sedan 90-talet och resultaten verkar i stort sett bli samma överallt: Sjunkande sjuktal och nöjdare personal, men en hög ekonomisk prislapp. Vilket gjort att nästan inget sådant projekt har permanentats.

Vi har alltså massor av ”goda exempel”, men det är kanske inte vad som främst behövs. Vi kan lika gärna skapa försöksverksamheter med 25 procent högre bemanning med åtta timmars arbetspass, som säkert skulle vara minst lika lyckade.

Jag har inget principiellt emot kortad arbetstid. Idén att man ska arbeta för att leva, inte leva för att arbeta, är djupt ideologisk. Sextimmarsdagen kan fungera som en utmärkt rekryteringsstrategi i verksamheter där det är svårt att hitta och behålla kompetens: Exempelvis kan det vara ett sätt att locka sjuksköterskor tillbaka från sjukhus i Norge. Som fackligt förtroendevald känner jag också till att arbetstidsförkortning kan ta sig uttryck på många sätt, utan att veckoarbetstiden för den delen ska pressas ned ända till 30 timmar. Ett sådant exempel är det 3-3-schema som brukar vara populärt bland oss skiftarbetare och som finns på flera arbetsplatser. Det utesluter inte heller att enskilda fackföreningar går fram och kortar arbetstiden med sina arbetsgivare i lokala förhandlingar. Så visst ska vi ha sex.

Men som i alla målkonflikter är det värt att fundera ordentligt över i vilken riktning man vill gå. I sextimmarsfrågan kan det vara värt att fråga sig: Gärna sex timmars arbetsdag, men kanske först en kollega till?

Vänsterpartiet, maten och miljön

Förra veckan skrev jag och Nisse Sandqvist tillsammans en text där vi menade att Vänsterpartiet behöver ompröva delar vår politik och ”slakta några heliga kor”. Nu skriver vi vidare om miljöpolitiken.

Det finns en klassdimension i miljöpolitiken. I dag har vi en situation där Vänsterpartiets miljöpolitik i alltför hög grad formuleras av människor som har en relativt privilegierad livssituation och/eller livsstil i urban miljö. Det handlar också om en idealistisk syn på miljön, som blottar en klyfta mellan dem med stort kulturellt kapital och alla andra. Det blir problem när den politiken ska presenteras för människor utanför denna sfär. Vänsterpartiet måste bättre förena klassorganisering med organisering för ett miljömässigt hållbart samhälle och då måste vi driva den typ av miljöpolitik som de flesta förstår och accepterar.

Den bör utgå från att det behövs ett livskraftigt svenskt jordbruk, som dels håller landskapet öppet och dels förser oss med mat. Livsmedelssuveränitet är en viktig del av en socialistisk politik, eftersom svenskt lagstiftning på området redan är relativt god och utvecklad jämfört med många andra länder, vi gör oss också oberoende av miljöförstörande långväga transporter och stärker samtidigt vårt nationella oberoende. De grödor som är försvarbara att odla i Sverige bör vi därför också odla i Sverige. Därför är det bekymmersamt att vi i Vänsterpartiet i dag föreslår nationella skatter på både handelsgödsel och bekämpningsmedel. Det gör att svenska jordbruk riskerar att konkurreras ut av andra länders jordbruk, där man fortfarande använder billigt handelsgödsel och bekämpningsmedel för att hålla nere priserna. Sådana krav måste i så fall lyftas på internationell nivå istället, så att alla bönder kan konkurrera på lika villkor.

Ekologisk mat har haft ett uppsving de senaste åren. Det hänger ihop med ett motstånd mot just handelsgödsel och bekämpningsmedel och är en trend där medelklassen i städerna i allt högre grad efterfrågar olika former av “naturligt” jordbruk. Detta har även smittat av sig på oss i Vänsterpartiet som nu vill arbeta för 30 % ekologiskt jordbruk till 2030. Enligt de flesta bönder är det en näst intill omöjlig målsättning: Bland annat riskerar vi brist på åkermark, kraftigt höjda produktionskostnader och mindre kvantiteter när en stor del av produktionen ska vara ekologisk.

Logiken i diskussionen om konventionellt kontra ekologiskt jordbruk rimmar dessutom illa i en socialistisk analys. Uppdelningen av en stor andel konventionellt jordbruk, utpekat som miljömässigt skadligt, kombinerat med en liten andel “ekologisk” och ”hållbar” är orimlig. Ett vänsterpartis roll i denna debatt bör vara att driva på för att de regler som finns kring jordbruk och djurhållning i Sverige ska vara adekvata och generella. Behöver något ändras i dessa så ska man förstås ändra på reglerna för jordbruket i sin helhet – inte skapa en nischmarknad för människor med inkomster över genomsnittet.

Något annat som tyvärr också kommit att få fäste i vänstern är den debattartikel vi alla har läst tusen gånger: Den om att “vi” konsumerar för mycket. Masskonsumtion belastar miljön och om människor i allmänhet konsumerade mindre så skulle inte lika mycket produceras och då skulle belastningen på miljön minska. Resonemanget används för att motivera en rad förment radikala förslag och säger indirekt: Det gör inget om vanligt folks levnadsstandard försämras eftersom “vi” ändå konsumerar för mycket. Den här argumentationen får ibland också en moralisk underton som går ut på att det är fult och dåligt med materialism.

Men det är en tankevurpa av flera skäl. Först och främst är det dåligt verklighetsförankrat: De flesta arbetande människor vill och skulle behöva konsumera mer, inte mindre. Det är ju hela poängen med arbetarrörelsens kamp för att förbättra arbetarklassens materiella livsvillkor – att vanligt folk ska ha råd att köpa ett par nya jeans, en bra bil eller en modern mobiltelefon. Dessutom är det en märklig ingång i ämnet. Sanningen är ju den att konsumtion alltid har funnits, och alltid kommer finnas. Konsumtionsmängden är viktig men ur miljöhänseende sekundär. Att vi konsumerar säger egentligen bara att vi köper vad som produceras, och det är just i produktionen miljöaspekten spelar störst roll och där ett vänstersocialistiskt partis fokus bör ligga.

Bilen utgör en av de största frihetssymbolerna för vanligt folk. Den absoluta majoriteten av bilar drivs av bensin och många människor i det här landet är beroende av sin bil för att få jobb och vardag att gå ihop. Det är något vårt parti måste se och acceptera. Att driva på för en höjd bensinskatt är att i praktiken straffbeskatta människor som inte åker tunnelbana till jobbet. Redan i dag utgör skatt och moms mer än hälften av bensinpriset och vi möter ett utbrett folkligt motstånd när vi ytterligare vill höja bensinskatten. En mycket klokare hållning, som flera gånger nämnts i partisammanhang, är förslaget om differentierade bensinskatter: Högre bensinskatt i storstäderna och lägre på landsbygden där människor faktiskt behöver bilen. Ett sådant förslag är både modernt och nytänkande samtidigt som det har potential att tas emot bra bland vanligt folk. Det lanserades 2010 som “hela partiets politik” men verkar sedan dess ha ebbat ut och i valrörelsen 2014 redogjorde Ulla Andersson i en ekonomidebatt för att vi vill ha en bensinskattehöjning på 20 öre. Var står Vänsterpartiet egentligen i frågan?

Ingen kommer förstås undan kärnkraften när man pratar om miljöpolitik. Tack vare vattenkraften, och från 1970-talet kärnkraften, har Sverige kunnat få tillgång till relativt billig och pålitlig energi, med vilken vi har kunnat försörja en industri som släpper ut mindre koldioxid än konkurrerande industrier i andra länder. Vattenkraften är i dag i princip fullt utbyggd – det är bara ett fåtal områden där vattnet ännu forsar fritt. Vårt andra större energislag, kärnkraften, bär i dag upp stora delar av vår elproduktion. Elförbrukningen i Sverige är i dag omkring 140-145 TWh per år – av denna står kärnkraften för cirka 60-65 TWh.

Det finns förstås förnyelsebara energislag – solkraft, vindkraft och biobränslen. Sol- och vindkraft är dock inga alternativ som ersättning för kärnkraften, eftersom de inte producerar el när den behövs. Vi har tillgång till stora mängder biobränslen i Sverige, men skogen är en råvara som konkurrerar med många andra ändamål vilket gör priset för högt för att ersätta relativt billig elektricitet. Om vi ska avveckla kärnkraften helt inom en snar framtid, vilket ju är partiets formella linje, återstår alltså i princip att minska konsumtionen av el.

Visst kan vissa energieffektiviseringar göras när det gäller bostäder och industrier – det är bra och ska uppmuntras. Men vi kan i framtiden också räkna med att fler vill köra elbil, att vi kör fler tåg och bussar på el, att mobilnät och annan datakommunikation byggs ut ytterligare och att våra industrier vill öka produktionen. Det är alltså inte troligt eller rimligt att förvänta sig en generellt minskande efterfrågan på elektricitet – snarare tvärtom. Det kommer troligtvis att behövas ännu mer el i framtiden. Kärnkraften är en befintlig infrastruktur, i de svenska reaktorerna med tillhörande forskning har stora resurser investerats. Nu diskuteras nedläggning av en mindre kärnkraftsreaktor, vilket är rimligt när de inte bär sig ekonomiskt. Men att lägga ner all kärnkraft skulle göra vår elförsörjning beroende av energiproduktion som i praktiken är sämre för miljön än kärnkraften. Kärnkraften behövs och därför bör Vänsterpartiet förespråka intensiv utveckling och forskning inom både kärnkraft och det förnyelsebara. Då kan vi bli Sveriges riktiga miljöparti.

Här är några förslag för att skärpa och utveckla vår politik på miljöområdet:

1. Vänsterpartiet bör i första hand driva på för mer och större svensk livsmedelsproduktion som lyder under bra lagstiftning för odling och djurhållning, istället för att bejaka nischmarknader (typ Krav och eko) för människor med inkomster över genomsnittet.

2. En socialistisk analys på miljöområdet betonar att nyckeln till klimatomställningen finns i produktionen – inte i människors konsumtionsmönster. Att vi konsumerar säger egentligen bara att vi köper vad som produceras, det är just i produktionen miljöaspekten spelar störst roll och också där fokus bör ligga i första hand.

3. Vänsterpartiet bör ta nya beslut i frågan om skatter och förespråka differentierad bensinskatt: Höjd bensinskatt i storstaden som kan användas för att finansiera utbyggnad av kollektivtrafiken, och sänkt bensinskatt på landsbygden där människor behöver bilen.

4. Vänsterpartiet bör inte försöka avskaffa det enda energislag som kan producera en stor och jämn mängd elektricitet när den behövs som mest. Kärnkraften bör istället utvecklas för att bli säkrare, mer effektiv och på sikt ge ett mindre farligt avfall. Tekniken finns på idéstadiet men vi behöver en politik som förverkligar den, naturligtvis i kombination med förnyelsebara energilösningar.

Tidigare texter från oss:
”Vänstern och arbetarklassen – varför går de i otakt?” (3 November)

Vänstern och arbetarklassen – varför går de i otakt?

Det är nu lite mer än en månad sedan riksdagsvalet 2014. Den så kallade vänstervinden till trots samlade arbetarrörelsens partier – Vänsterpartiet och Socialdemokraterna – tillsammans bara drygt var tredje väljare. Snubblande nära det valresultat som fyra år tidigare utlöste kriskommissioner i bägge partierna.

Samtidigt finns förstås också ljuspunkter. Vänsterpartiet har kraftigt ökat sitt medlemsantal och i ett antal län och kommuner gör vi relativt starka valresultat. Partiet håller också på att utvecklas mot att bli en mer välfungerande organisation. Vi har en partiledare som är duktig, omtyckt och som vanligt folk faktiskt känner förtroende för, vilket har lett till ökat förtroende för partiet i största allmänhet.

Samtidigt är Vänsterpartiet fortfarande 100 år efter partibildandet en i huvudsak tämligen svag politisk kraft när det gäller reellt politiskt inflytande och resultat i allmänna val. Man saknar förmåga att vara ett folkligt vänsteralternativ som attraherar arbetarklassen. Valet 2014 förblir därför, ur Vänsterpartiets perspektiv, ett ganska normalt val där omkring 95 procent av svenska folket inte röstar på oss.

Som vi ser det har Vänsterpartiet två centrala utmaningar. På kort sikt är det uppenbart att partiet inte klarar av kampen om medelklassväljarna mot Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ. Vi klarar inte heller av att utmana Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna om de “traditionella” arbetarklassväljarna i någon vidare utsträckning. Vi upplevs ofta som flummiga och avvikande, särskilt från de människor vi säger oss vilja representera: Den traditionella arbetarklassen. Det handlar om “vanligt folk”, som lever i heterosexuella relationer, jobbar på vanliga jobb och tar bilen dit, sällan pratar politik runt köksbordet och inte delar föräldraförsäkringen lika, tycker om att gå på bio och se barnen spela innebandy eller fotboll, mest ser fram emot semestern och råkar bli lite för fulla på krogen ibland.

På ett djupare och mer långsiktigt plan har partiet ännu inte kommit ur den drygt 25 år gamla ideologiska förvirringen sedan murens fall. Det var förstås korrekt att lämna en identitet, vokabulär och politisk inriktning som är förbrukad. Men i farten övergavs samtidigt viktiga delar av en traditionell socialistisk maktanalys till förmån för, i tidsandan, mer populära analysverktyg. I samhällsdebatten och i den idédebatt som förs i partiet för tongivande vänsterpartister fram allt från postmodernism såsom queer, vegetarianism och intersektionalitet till marginella, idealistiska idéer om konsumtionskritik och fri invandring.

Det leder till att Vänsterpartiet främst får en attraktionsförmåga hos dem som tilltalas av dessa teorier och idéer. Det tenderar främst att handla om olika grupperingar av den sk. “kreativa klassen”: Människor som inte nödvändigtvis har något större ekonomiskt kapital, men ett desto bredare kulturellt kapital. Arbetarrörelsen i allmänhet och Vänsterpartiet i synnerhet bör notera hur just denna typ av social kultur i allt större utsträckning har seglat upp som en av de viktigaste skiljelinjerna mellan partierna och deras sympatisörer. Det politiska etablissemanget i Sverige är idag enkelspårigt och alla uppvaktar till stora delar en politiskt korrekt och liberalt sinnad medelklass. Partierna attraherar väljare genom liberala slagord om öppenhet, tolerans och individualism – värderingar som har störst popularitet inom just denna klass, men blir ett rött skynke för SD:s arbetarväljare och alienerar snarare än attraherar traditionella väljare ur arbetarklassen.

Denna insikt verkar tyvärr lysa med sin frånvaro i eftervalsdebatten. Istället verkar slutsatserna vara ungefär desamma som vänstern alltid drar: “Det är inte vi eller vår politik det är fel på – utan borgerlig media/hur vi kommunicerar/vilka frågor vi lyfter/hur tydliga vi är mot väljarna”. Detta har blivit ett självspelande piano som gör att kapaciteten att ompröva den egna politiken blivit lidande. Låt oss därför föreslå en radikalt annorlunda slutsats av Vänsterpartiets valresultat: Tänk om det är så att vanligt folk förstår vad vi säger, men helt enkelt inte tycker om det?

Vänsterpartiet har ett starkt rättvisepatos i välfärdsfrågor och arbetsrätt – det är helt enkelt frågor där många människor tycker som oss. Samtidigt ser vi hur Vänsterpartiet möter motstånd i arbetarklassen när det gäller frågor som rör exempelvis migrations-, försvars- och jämställdhetspolitiken. Med handen på hjärtat: Vad har vi i vänstern för relevanta svar på dessa frågor idag? Många människor upplever tiggeriet vid våra affärer, busstationer och torg som obekvämt och provocerande, vad gör vi åt det? Varför vill vi inte ordentligt stärka försvaret när Sverige allt tätare utsätts för militära påfrestningar av olika slag? Hur kan det komma sig att många förknippar oss med marginella jämställdhetspolitiska frågor som genusdagis och HBTQ-certificering istället för traditionella och breda vänsterlösningar? En stor del av det som lockar arbetarväljare till exempelvis Sverigedemokraterna är deras problembeskrivning. Väljarna känner inte igen sig i Vänsterpartiets verklighetsbeskrivning och delar därför inte våra politiska slutsatser. Vi upplevs alltför ofta som en del av ett politiskt korrekt etablissemang som viftar bort frågor som känns angelägna för vanligt folk och istället går i bräschen för twitterdrev och marginella kulturdebatter.

Vänstern och arbetarrörelsen måste hitta tillbaka till arbetarklassen och stödja sig mer mot den än mot akademiker, proffstyckare och politiskt korrekta smakdomare. Vår partikultur och politik måste i första hand utformas av och för exempelvis undersköterskor, metallarbetare och snickare. Vi behöver kunna besvara människors oro kring olika samhällsproblem ur ett konstruktivt och realpolitiskt vänsterperspektiv. Det gäller även om frågorna som ställs är obekväma eller uttalas med en vokabulär som verkar anstötlig i politiskt upplysta kretsar.

Vänsterpartiet måste som parti samla sig och våga göra en självständig och modern socialistisk analys om vi vill ha förutsättningar att vinna förtroende hos arbetarklassen. Bara då kan Vänsterpartiet inta rollen som ett folkligt vänsterparti. Men det kommer inte att vara möjligt utan att ”slakta” en och annan helig ko i politiken.

Arijan Kan
Fackligt förtroendevald och riksdagskandidat i valet 2014

Nisse Sandqvist
Politisk sekreterare och kommungruppledare i Östersund

Andra artiklar med liknande insikter:
”Antirasism på villovägar”  – Torbjörn Tännsjö
”Alla vill vara i minoritet” – Kajsa Ekis Ekman
”Vad hände med vänstervinden?” – Carl Erland Andersson
”Reaktionär politik i radikal förpackning” – Håkan Lindgren.
”Identitetspolitik skymmer jämlikhetsideal” – Carl Melin
Den nya elitismen”– Johan Hakelius
”Det ska fan vara politiskt korrekt” – Åsa Linderborg

Tillbaka från valrörelse

Under valet bloggade jag på Västerbottens Kurriren på adressen http://blogg.vk.se/arijankan. Jag var en av Vänsterpartiets riksdagskandidater, så blev valrörelsen intensiv för min egen del och om man vill kan man titta närmare på hur jag spenderade veckorna innan valet och hur tankarna gick då på min VK-blogg som jag låter vara kvar även efter valet. Vänsterpartiet gick fram i Västerbottens län till 11% av rösterna och är klart det tredje största partiet i länet. Vi gjorde också ett antal mycket starka lokalval i bland annat Vindeln, Sorsele, Vännäs och Umeå. Stort tack till alla Västerbottningar som gett oss sitt förtroende i detta val – och extra varmt tack till de par hundra personer som valt att ge mig sina personkryss. Det värmer alltid lite extra. :-)

1738430_332378376928905_796170282_n

Nu gör jag come-back här på min vanliga blogg igen. Alla detaljer ännu inte hunnit uppdateras till dagsaktuell status (bor ju exempelvis inte i USA längre) men här kommer jag presentera en djupare form av en artikelserie under några veckor framöver. Håll i hatten!